Regulamin

Regulamin Serwisu catering-megafit.pl - aktualizacja z dnia: 03.01.2022.

 

 1. Definicje:

Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu Megafit Catering.pl

Megafit Catering.pl – ASC Catering Sp.Z o.o.

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-830, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta stołecznego Warszawy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000918675 NIP: 9512525621 REGON 389849449.

Użytkownik Serwisu Megafit Catering.pl - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Megafit lub kupuje produkty Megafit bądź w Serwisie Megafit oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

Umowa - umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Megafit, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);

Usługi Megafit Catering.pl – usługi cateringu lub innej żywności oraz usługi i materiały dietetyczne potwierdzone drogą elektroniczną w Serwisie Megafit Catering.pl przez Megafit na rzecz Użytkowników;

Produkty Megafit – produkty sprzedawane Użytkownikom poprzez Serwis Megafit Cateing.pl przez Megafit, stanowiące zestawy gotowych posiłków o określonej w ofercie wartości kalorycznej lub innej żywności oraz usługi i materiały dietetyczne.

Serwis Megafit Catering.pl - to strona internetowa umieszczona pod adresem: www.catering-megafit.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Megafit świadczy Użytkownikom Usługi Megafit i sprzedaje Produkty marki Megafit, i inne materiały dietetyczne.

Abonament Megafit – sposoby dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Użytkowników Usług Megafit lub za zakup Produktów Megafit w wybranym okresie.

 

 1. Postanowienia ogólne:

2.1. Regulamin określa warunki i zasady:

 1. a) korzystania z Megafit Catering.pl świadczonych przez Megafit na rzecz Użytkowników,
 2. b) sprzedaży Użytkownikom Usług Megafit i Produktów Megafit przez Megafit
 3. c) realizacji płatności za Usługi Megafit i Produkty Megafit
 4. d) Właścicielem i administratorem Serwisu Megafit jest ASC Catering Sp. z o.o.
 5. e) Regulamin, występujący jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Użytkowników zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
 6. f) Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług Megafit oraz wygląd i treść Serwisu Megafit Catering.pl stanowią własność ASC Catering Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi jednocześnie zawarcia ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Megafit na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Megafit nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu Megafit Catering.pl z wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których takie prawa równocześnie przysługują Megafit
 7. g) Megafit informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci „Internet”, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną Usługi Megafit Catering.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Megafit a Użytkownikiem. Megafit zwraca szczególną uwagę na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika Megafit w Serwisie Megafit Catering.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu do konta lub udostępni te informacje osobom trzecim. Dotyczy to również sytuacji, gdy Użytkownik będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie Megafit mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 8. h) Megafit zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Megafit Catering.pl może być utrudniony lub niemożliwy, w okresie trwania wyżej wymienionych prac. Megafit zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej. W danej sytuacji Klient może skorzystać z zamówienia usługi Megafit drogą kontaktu telefonicznego bądź mailowego dla wybranego miasta.
 9. i) Publikowane przez Użytkowników w Serwisie Megafit Catering.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Megafit nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za treści naruszające takimi publikacjami jakichkolwiek praw osób trzecich i zastrzega sobie prawo ich niezwłocznego usuwania.

 

 1. Warunki korzystania z Serwisu Megafit Catering.pl

3.1. Warunki techniczne:

3.1.1. Dla korzystania z Serwisu Megafit konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 1. a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 2. b) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych (www),
 3. c) aktywne połączenie urządzenia, z siecią Internet;
 4. d) prawidłowo zainstalowany, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
 5. e) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 25 lub nowszej bądź Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej lub przeglądarka Firefox w wersji 20 lub nowszej, bądź przeglądarka Safari w wersji 5.1 lub nowszej;
 6. f) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej akceptacja plików Cookie;
 7. g) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, obsługa skryptów Java Script;
 8. h) włączona obsługa okien wyskakujących tzw. (pop-up Windows);
 9. i) dodanie prawidłowych adresów e-mail: info@catering-megafit.pl jako nadawców wiadomości w celu zwiększenia gwarancji dostarczania Użytkownikowi korespondencji Megafit

3.2 Warunki formalne:

3.2.1. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i obywatel każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

3.2.2. Zakup Produktów Megafit oraz niektóre z Usług Megafit dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

 1. a) posiadają konto w Serwisie Megafit
 2. b) zalogowali się do swojego konta w Serwisie Megafit
 3. c) opłacili zakup Produktów Megafit lub poszczególnych usług Megafit, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.

3.2.3. Konto w Serwisie Megafit może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował indywidualną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu do konta oraz wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), którego używa. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

3.3 Warunki ogólne

3.3.1. Użytkownik zobowiązany jest podać Megafit wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby oraz adresu dostawy, na podstawie których Megafit ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych, niezbędnych do świadczenia Usług Megafit oraz do dokonywania zmian tych danych wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny. W przypadku przeciwskazań zdrowotnych Użytkownik powinien skonsultować korzystanie z Produktów Megafit z lekarzem i poinformować o tym Megafit

3.3.2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie Megafit w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.

3.3.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie Megafit nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie Megafit do używania osobom trzecim.

3.3.4. Usługi Megafit świadczone przez Megafit przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych, poglądowych, bądź czynów prowadzących do nieuczciwej konkurencji.

3.3.5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Megafit i z Usług Megafit oraz do zakupu Produktów Megafit wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.

3.3.6. Użytkownikowi w toku korzystania z Serwisu Megafit nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Megafit lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

3.3.7. definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, wyrażenie obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, niezgodne z prawem lub obrażać uczucia religijne lub reklamować inne witryny, firmy, produkty, usługi.

3.3.8. publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich też materiałów,

3.3.9. publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

3.3.10. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,

3.3.11. publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,

3.3.12. publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego,

3.3.13. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług Megafit

3.3.14. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usług Megafit w tym w szczególności usług bloga i forum, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu Megafit upubliczniać materiałów lub informacji, do których Megafit przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usług Megafit i Produktów Megafit prowadzić sprzedaży, akwizycji lub reklamy, w tym także wskazywać adresów stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usług Megafit i zakupem Produktów Megafit

3.3.15. Megafit zastrzega sobie prawo do:

 1. a) czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych Usług Megafit, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
 2. b) blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie Megafit Catering.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

 

 1. 4. Usługi i produkty Megafit w Serwisie Megafit Cateting.pl

4.1. Zakres usług i produktów

4.1.1. Usługami Megafit świadczonymi Użytkownikowi przez Megafit są programy dietetyczne na okres ważności Abonamentu składające się z odpowiedniej liczby zbilansowanych planów żywieniowych, generowanych w oparciu o zasady żywieniowe Instytutu Żywności i Żywienia oraz założenia i wytyczne Użytkownika;

4.1.2. Produkty Megafit są sprzedawane w postaci zestawów, które mogą obejmować 4 5 lub 6 gotowych posiłków o wartości kalorycznej: 1000 kcal,1200, 1500,1800, 2000, 2500, 3000 kcal oferowanych na dowolną ilość dni z uwzględnieniem przedziału cen według cennika. Użytkownik korzystający z oferty 4 posiłków zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia brakującego posiłku (kolacji lub śniadania).  W przypadku wyboru 3 posiłków (śniadanie, obiad, kolacja), Użytkownik może zamówić zestawy o wartościach kalorycznych: 900 kcal, 1350 kcal, 1800 kcal.

4..14. Zamówienia książek, konsultacji dietetycznych.

4.1.5. Możliwe jest korzystanie z Cateringu po konsultacji z lekarzem i pod jego stałym nadzorem przez Klientów:

 1. a) chorujących na cukrzycę i niestosujących insulinoterapii,
 2. b) z nietolerancją glutenu,
 3. c) karmiących piersią – poczynając od 6 tygodnia po urodzeniu dziecka, przy dobrym stanie zdrowia,
 4. d) cierpiących na alergie pokarmowe,
 5. e) cierpiących z powodu przewlekłych chorób nerek,
 6. f) będących pod stałą opieką lekarską z innych przyczyn.

4.1.6. Z Cateringu nie mogą korzystać osoby:

 1. a) chorujące na nowotwór złośliwy (raka),
 2. b) chorujące na cukrzycę i jednocześnie stosujące insulinoterapię,
 3. c) przejawiające psychiczne zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia, ortoreksja,
 4. d) będące w ciąży,
 5. e) osoby poniżej 15 roku życia.

4.2. Warunki składania zamówień:

4.2.1. Warunkiem dokonania zakupu w Serwisie Megafit jest:

 1. a) posiadanie aktywnego konta w Serwisie Megafit:

4.2.2. W celu skorzystania z Usług Megafit lub dokonania zakupu Produktów Megafit Użytkownik winien:

 1. a) wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać wymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustalić hasło),
 2. b) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go.
 3. c) wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia.

4.2.3. W celu złożenia zamówienia istnieje konieczność zarejestrowania i aktywowania konta Użytkownika. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Użytkownik może na formularzu rejestracyjnym podać propozycję własnego loginu, który po zarejestrowaniu zostanie przesłany z linkiem aktywującym konto drogą elektroniczną. Megafit zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login został już wcześniej nadany.

4.2.4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

4.2.5. Użytkownik może w zamówieniu podać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT. Biuro Obsługi Klienta może odmówić wystawienia korekty danych firmowych, jeżeli Użytkownik nie wyraził chęci otrzymania faktury VAT podczas składania zamówienia i/lub nie podał niezbędnych do tego danych.

4.2.6. Login i hasło mają charakter poufny i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Użytkownik.

4.2.7. Składając zamówienie Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej zgody Megafit jest nieskuteczne prawnie. Oświadczenie powyższe ma następujące brzmienie: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez ASC Catering Sp. z o.o. w Serwisie Megafit

4.2.8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4.2.8.1 Użytkownik składający zamówienie poprzez kontakt telefoniczny, zobowiązany jest do potwierdzenia szczegółów zamówienia otrzymanego drogą mailową, w szczególności wskazanych dni dostaw poprzez odpowiedź zwrotną do Biura Obsługi Klienta. BOK nie bierze odpowiedzialności za dane, które nie zostały potwierdzone przez Użytkownika.

4.2.9. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług Megafit lub Umowy sprzedaży Produktów Megafit dochodzi z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika w procesie zamówienia.

4.2.10. Megafit zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4.2.11. Megafit zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku, gdy adres dostawy znajduje się poza określoną strefą dostaw wskazaną na stronie internetowej: www.catering-megafit.pl

4.2.12. Megafit zastrzega sobie prawo do samodzielnej zmiany godzin dostaw zamówienia w przypadku, gdy wskazana przez Użytkownika godzina jest znacząco inna niż wskazany na stronie internetowej zakres godzin dostaw dla konkretnych lokalizacji.

4.2.13. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

4.3. Warunki sprzedaży usług i produktów przez Megafit

4.3.1. Zamówienia na Usługi Megafit i zakup Produktów Megafit są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie www.catering-megafit.pl Zamówienia można składać z każdego miejsca na świecie. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, miejscowościach i dzielnicach których aktualna lista jest dostępna na stronie www.catering-megafit.pl

4.3.2. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z Użytkownikiem. Megafit zastrzega, że w okresach świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym Megafit wcześniej poinformuje Użytkowników. Megafit zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień jest w wybranym przez Użytkownika terminie niemożliwa, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji zamówienia, przypadający na koniec zakupionego abonamentu.

4.3.3. Bezpośredni kontakt Użytkownika z Megafit jest możliwy za pomocą listu elektronicznego na adres info@catering-megafit.pl lub telefonicznie pod numer wskazany w Serwisie Megafit dla wybranego miasta.

4.3.4. Megafit zobowiązuje się, w wykonaniu Umowy sprzedaży Produktu Megafit do realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacją Produktów Megafit wybranych w procesie Zamówienia.

4.3.5. Megafit dostarcza Użytkownikowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci faktury VAT wystawionej na podane w zamówieniu dane.

4.3.6. Megafit zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:

4.3.7. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

4.3.8. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych Produktów Megafit

4.3.9. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Produkty Megafit,

4.3.10.wskazane miejsce pozostawienia zamówienie stwarza zagrożenie dla kuriera dostarczającego zamówienie,

4.3.11. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

4.3.12. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty w formie Abonamentu ceny określonej w zakładce „Cennik” w Serwisie Megafit dla wybranego Produktu Megafit oraz do odbioru zamówionego Produktu Megafit

4.3.13. Użytkownik jest zobowiązany uiścić zapłatę ceny w formie Abonamentu za zamówione Produkty Megafit poprzez dokonanie:

 1. a) przelewu bankowego na rachunek ASC Catering Sp. z o.o. 97 9288 0001 5599 8873 2000 0010 w którego tytule należy wpisać numer otrzymanej faktury za zamówienie.
 2. b) przelewu online drogą elektroniczną na rzecz Megafit w systemie Przelewy 24. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro SA ul. Kanclerska 15 60 – 327 Poznań, NIP: 7792369887.
 3. c) płatności kartą kredytową. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.3.14. W przypadku braku zarejestrowanej wpłaty bądź przesłania potwierdzenia płatności do godziny 10:00 na 1 dzień przed rozpoczęciem abonamentu, rozpoczęcie dostaw abonamentu zostaje przesunięte na kolejny dzień zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.

4.3.15. Megafit przysługuję prawo windykacji kwoty pełnej wartości zamówienia niezależnie od zawieszenia abonamentu.

4.4. Abonament Megafit:

4.4.1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z Usług Megafit lub zakupu Produktów Megafit jest posiadanie ważnego Abonamentu na daną Usługę Megafit lub Produkt Megafit

4.4.2. Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo w dniu, w którym rozpoczęło się świadczenie opłaconej nim Usługi Megafit lub w którym nastąpiło dostarczenie pierwszego Produktu Megafit w ramach zamówienia objętego Umową.

4.4.3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego rozpoczęcia do ostatniego dnia okresu danego Abonamentu włącznie.

4.4.4. Zryczałtowane ceny Abonamentu na Produkty Megafit i Usługi Megafit są podane w zakładce Cennik w Serwisie Megafit

4.4.5. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

4.4.6. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę:

 1. a) przelewem bankowym
 2. b) przelewem online drogą elektroniczną.
 3. c) nie ma możliwości płatności gotówką.

4.4.7. Użytkownik zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktu Megafit lub Usługi Megafit, jaką chce zakupić, liczby dni, na którą wykupuje Abonament oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej zgodnej ze specyfikacją zamówienia.

4.4.8. Megafit informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie Megafit w ramach którego został uregulowany i nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

4.4.9. Megafit informuje, że promocje udostępniane na stronie internetowej nie łączą się.

 1. Polityka prywatności Megafit

5.1. Megafit zastrzega sobie prawo do zdepersonalizowanego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Megafit pytań związanych z usługami i produktami Megafit oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

5.2. ASC Catering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-830 Warszawa, ul. Rumby 9 jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych   w celu realizacji umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Megafit może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Megafit, wynikających z przepisów prawa, za które zgodnie z art. 23 ust.4 pkt,1 wyżej wymienionej ustawy uważa się marketing dotyczący własnych usług i produktów Megafit

5.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych prawo ich poprawiania oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Megafit informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji umowy z Megafit. Zgoda jest udzielana przez Użytkownika poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub w oświadczeniu składanym przez telefon.

5.5. W Serwisie Megafit stosowane są pliki "cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie Usług Megafit i sprzedaż produktów Megafit do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług Megafit.

5.6. Do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług Megafit niezbędne jest każdorazowo wskazanie Megafit adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Megafit.

 

 1. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Megafit:

6.1. Zablokowanie usług w Serwisie Megafit.

6.1.1. Megafit może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z Usług Megafit przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.

6.1.2. Zablokowanie przez Megafit możliwości korzystania z danej Usługi Megafit, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

6.2. Zablokowanie konta w Serwisie Megafit

6.2.1. Megafit może zablokować konto Użytkownika w Serwisie Megafit w przypadku, gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

6.2.2. Zablokowanie przez Megafit konta Użytkownika w Serwisie Megafit zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich dostępnych usług.

6.2.3. Zablokowanie przez Megafit konta Użytkownika w Serwisie Megafit zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

6.3. Usunięcie konta w Serwisie Megafit

6.3.1. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres info@catring-megafit.pl z prośbą o usunięcie własnego konta w Serwisie Megafit zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.

6.3.2. Megafit może usunąć konto Użytkownika w Serwisie Megafit w przypadku, gdy Użytkownik:

 1. a) pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin,
 2. b) narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie Megafit
 3. c) Użytkownik nie korzystał z Serwisu Megafit w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.

6.3.3. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie Megafit powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

 

 1. Reklamacje, przesunięcia dostaw oraz zmiana adresów dostaw.

7.1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług Megafit lub zakupem Produktów Megafit, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane:

 1. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres:info@cateringmegafit.pl
  b) telefonicznie 500 383 609 w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta,
 2. c) BOK może odmówić przyjęcia reklamacji złożonej w inny sposób niż zamieszczone w punkcie a i b.

7.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem, datę, godzinę oraz ewentualnie zdjęcia poglądowe.

7.3. Wszelkie reklamacje i zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości diety czy błędów produkcyjnych przyjmowane są do 48 godzin od ich dostarczenia do Użytkownika.

7.4. Zgłoszenia dotyczące braku dostaw przyjmowane są do 48 godzin od planowanej daty dostawy.

7.5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Megafit  stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Megafit.

7.6. Przesunięcia dni dostaw w abonamencie na następny dzień możliwe są do godziny 10:00 w dniu roboczym, poprzedzającym dostawę, są przyjmowane w godzinach pracy biura (pn-pt: 08:30-17:00) za pośrednictwem: 

 1. a) wiadomości e-mail na info@catering-megafit.pl
 2. b) kontaktu telefonicznego

Zgłoszenia przesyłane drogą SMS-ową, MMS-ową, za pośrednictwem Messengera, Facebooka lub w inny sposób niż podane powyżej nie są akceptowane, mogą zostać nierozpatrzone,

Zgłoszenia dot. przesunięcia dostaw wysłane po godzinach pracy biura bądź w dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są zazwyczaj w najbliższym dniu roboczym i uwzględniają 2 dniowy okres wyprzedzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia przez biuro.  

W przypadku, gdy zgłoszenie przesunięcia dostawy, zgłoszone są poza wyznaczonymi warunkami - biuro może odmówić przyjęcia przesunięcia. 

7.7. Zmianę adresu dostawy należy zgłaszać drogą e-mail bądź telefonicznie maksymalnie do godziny 13:00 dnia roboczego, poprzedzającego dostawę.

7.8. Zmiany adresów, terminów dostaw w soboty przyjmowane są do godziny: 12:00,

7.8.1. Wszelkie informacje dotyczące sposobu dostawy (np. przekazanie kodu do budynku) należy zgłaszać bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Megafit poprzez: dodanie informacji w polu uwag, podczas składania zamówienia w sklepie online, przesyłając informację w wiadomości e-mail na adres: info@ctering-megafit.pl, lub poprzez kontakt telefoniczny: 500 383 609.  Informacje przekazane w inny sposób mogą nie zostać uznane.

7.9. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik ma obowiązek przesłać potwierdzenie przelewu na adres: info@catering-megafitp.pl do godziny 10:00 (pn-pt), oraz do godziny 12:00 (sb). Potwierdzenia przesłane w sobotę po godzinie 12:00 lub w niedzielę nie będą rozpatrywane.

7.9.1. Potwierdzenia płatności przesłanie drogą SMS-ową nie będą akceptowalne.

7.9.2. Zwroty środków za anulowane zamówienia realizowane są maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych na wskazany numer konta.

 1. Postanowienia końcowe

8.1. Megafit zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

 1. a) warunków świadczenia Usług Megafit i sprzedaży produktów Megafit
 2. b) warunków korzystania z Usług Megafit i zakupu produktów Megafit
 3. c) funkcjonalności Serwisu Megafit
 4. d) obowiązujących przepisów prawa.

8.2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie

8.3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed zmianą i będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia

8.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.